Servis

Komfortní servis De Dietrich

Pro zákazníky značky De Dietrich poskytujeme plný servis od prvního kontaktu, až po vyřešení opravy.

Pokud se na vašem spotřebiči De Dietrich vyskytne závada,využijte prosím primárně servisní formulář centrálního servisu pro nejrychlejší vyřešení reklamace:

Chci nahlásit reklamaci nebo opravu

Případně můžete využít následující kontakty:

Příjem reklamací a technická podpora
CZ tel.: +420 599 529 258
SK tel.: +421 915 473 787
email: servis@de-dietrich.cz

Prosíme neobracejte se se závadou přímo na naše autorizované servisy, protože tyto nejsou schopny vám bez předchozího nahlášení závady na centrálním servisu De Dietrich provést servisní zásah.

Záruční podmínky ČR

a) Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím.
Výrobky vyžadující odborné zapojení: plynové a kombinované sporáky a varné desky, dále všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Zapojení spotřebiče je službou hrazenou zákazníkem. Dovozce nezodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací a chybným zapojením výrobku.

c) Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím naší společnosti, Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, která je oficiálním distributorem značky De Dietrich pro Českou republiku.

d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy, atd…)

e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo Centrální servis De Dietrich tel: +420 599 529 251, nebo prostřednictvím elektronického formuláře na této stránce.

f) Zákazník musí při objednání opravy nahlásit datum prodeje, model spotřebiče a výrobní číslo, které se nachází na výrobním štítku každého spotřebiče. Bez nahlášení těchto údajů nebude moci být požadavek zákazníka na bezplatnou opravu vyřešen. Zákazník je také dále povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k ověření existence případně odstranění reklamované vady.

g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky nebo nároku na bezplatný servis předložením čitelného prodejního dokladu nebo certifikátu 4 letého bezplatného servisu De Dietrich. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinni vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy.
Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.
Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.

h) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jiných kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.

i) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

j) Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:


Společnost Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko nabízí spotřebitelům na spotřebiče značky De Dietrich „4 roky bezplatný servis“. Předmětem této akce je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 24 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty.
Podmínkou získání certifikátu bezplatného servisu je splnění veškerých podmínek uvedených na http://www.de-dietrich.cz/4-roky-bezplatny-servis.

O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat Centrální servis společnosti Elmax Store, tel. 599 529 251 nebo hlaseni.reklamaci@elmax.cz.
Při opravě v rámci akce 4 roky bezplatný servis je uživatel povinen autorizovanému servisu předložit platný certifikát bezplatného servisu a prodejní doklad.
V době trvání bezplatného servisu bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu.
V případě neodstranitelné vady zajistí prodejce přímo u zákazníka výměnu výrobku za nový. Spotřebitel nemá právo v průběhu bezplatného servisu na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.

Rady servisu pro spotřebitele


Pro nahlášení reklamace si připravte následující údaje:

Na spotřebiče De Dietrich poskytujeme plnou dvouletou záruku v souladu s novelou občanského zákoníka platnou od 1.1.2003. U oprávněné reklamace v záruce, má zákazník nárok na náhradní díly a práci včetně dopravy zdarma. Naši vyškolení technici se s vámi pokusí závadu přibližně určit, proto bude lepší, pokud jim podáte pokud možno přesné informace o vámi zjištěném nedostatku nebo budete blízko spotřebiče. Výhodou tohoto systému je, že vyslaný servis má s sebou většinu dílů potřebných k odstranění vámi nahlášeného nedostatku, takže servisní zásah je většinou jen jeden a zkracuje se tak doba, po kterou je váš spotřebič mimo provoz.

Při koupi si zkontrolujte:


Po koupi:

Přejeme vám, aby vám spotřebič De Dietrich pomáhal ve vaší domácnosti dlouho a spolehlivě. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obsluhy a ovládání vašeho spotřebiče De Dietrich se obraťte na výše uvedenou servisní linku.